Báo cáo Hội thảo về Hiện trạng thực hiện phân tích và QA/QC trong các phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm quan trắc các tỉnh và một số trạm quan trắc môi trường quốc gia, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp

18/08/2013 3:54:10 CH

Thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2013, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo về Hiện trạng thực hiện phân tích và QA/QC trong các phòng thí nghiệm … Với mục đích chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về việc thực hiện QA/QC để tăng cường năng lực thực hiện đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

 

Tổ chức Hội thảo báo cáo hiện trạng thực hiện QA/QC PTN, phân tích nguyên nhân và giải pháp

09/08/2013 6:49:05 CH

Thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao năm 2013, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức Hội thảo báo cáo hiện trạng thực hiện phân tích và QA/QC trong các phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm quan trắc các tỉnh và một số trạm quan trắc môi trường quốc

 

Tổ chức Hội thảo báo cáo hiện trạng thực hiện QA/QC PTN, phân tích nguyên nhân và giải pháp

10/07/2013 3:55:04 CH

Thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao năm 2013, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức Hội thảo báo cáo hiện trạng thực hiện phân tích và QA/QC trong các phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm quan trắc các tỉnh và một số trạm quan trắc môi trường quốc gia, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải tiến. Mục đích là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về việc thực hiện QA/QC để tăng cường năng lực thực hiện đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

 

Quyết đinh Số: 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010

03/11/2011 12:46:02 CH

Phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước