Thông báo Hội thảo tập huấn về kỹ thuật quan trắc - kỹ năng phòng thí nghiệm

19/01/2015 8:32:52 SA

Căn cứ vào Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới về tổ chức “Hội thảo kỹ thuật quan trắc môi trường - Lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu”, năm 2014, Trung tâm Quan trắc môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án thành phần “Tăng cường thể chế và thực thi” tổ chức 05 Hội thảo, tập huấn tại các địa phương là Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Triển khai tập huấn bảo quản và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

28/11/2014 3:44:13 CH

Trong khuân khổ dự án “Tăng cường thể chế và thực thi”, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường dự kiến sẽ phối hợp với các trung tâm quan trắc các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu để tổ chức tấp huấn cho các cán bộ phòng thí nghiệm về bảo quản và phân tích mẫu.

 

Hội thảo, tập huấn kỹ năng phân tích và thực hiện QA/QC trong phòng thí nghiệm

29/09/2014 11:57:05 SA

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc môi trường: Căn cứ theo Quyết định số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/1/2007 về “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020”,

 

Báo cáo Hội thảo về Hiện trạng thực hiện phân tích và QA/QC trong các phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm quan trắc các tỉnh và một số trạm quan trắc môi trường quốc gia, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp

18/08/2013 3:54:10 CH

Thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2013, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo về Hiện trạng thực hiện phân tích và QA/QC trong các phòng thí nghiệm … Với mục đích chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về việc thực hiện QA/QC để tăng cường năng lực thực hiện đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

 

Tổ chức Hội thảo báo cáo hiện trạng thực hiện QA/QC PTN, phân tích nguyên nhân và giải pháp

09/08/2013 6:49:05 CH

Thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao năm 2013, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức Hội thảo báo cáo hiện trạng thực hiện phân tích và QA/QC trong các phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm quan trắc các tỉnh và một số trạm quan trắc môi trường quốc