Xây dựng hoàn thiện hệ thống trạm quốc gia quan trắc tự động môi trường nước

07/07/2014 3:07:47 CH

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thiết bị tự động quan trắc môi trường không khí và nước”, 06 trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định đã được đầu tư, xây dựng nhằm tăng cường công tác giám sát ô nhiễm và quản lý môi trường tại các lưu vực sông lớn tại Việt Nam

 

Phê duyệt chương trình tổng thể quan trắc MT nước LVS Cả La giai đoạn 2014-2018

21/05/2014 4:59:14 CH

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến đã ký Quyết định số 393/QĐ-TCMT về việc phê duyệt “Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cả - sông La giai đoạn 2014 - 2018”