Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực quan trắc môi trường không khí và quản lý dữ liệu”

04/04/2018 4:02:11 CH

Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực quan trắc môi trường không khí và quản lý dữ liệu”

 
 
 
 
 

Thông báo Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017

13/04/2017 1:35:00 SA

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8